Foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for å gjøre en god jobb med barna.

Foreldresamarbeid er svært viktig for oss i Dalen barnehage, og en forutsetning for å gjøre en god jobb med barna. Det står klart i barnehageloven at det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehagen skal bistå i dette arbeidet, og det vil derfor være nødvendig med et godt og nært samarbeid med hjemmet. Før barnet begynner i barnehagen har vi en oppstartsamtale med foreldrene der vi danner oss et bilde av barnet og dets behov.

I Dalen barnehage blir det lagt tilrette for daglig kontakt i hente- og bringesituasjonene. Dette fører til at vi blir kjent på en naturlig og uformell måte.

En mer formell kontakt blir gitt ved foreldremøter og foreldrekonferanser. Vi har 2 foreldremøter i året, der vi i tillegg til å gi mye bra og nyttig infomasjon koser oss sammen med god mat. Alle får tilbud om foreldrekonferanse minst 2 ganger i året. Før foreldrekonferansene har vi observert hvert enkelt barn. Vi bruker Alle Med skjemaet til alle barn, i tillegg bruker vi Tras ved behov.

Vi har jevnlige fester og arrangement for foreldrene. Vi har foreldrekaffe, lyktefest i lavvoen, foreldrevaffel, foreldrefrokost, sommerfest med underholdning fra barna og stor julefest med underholdning, servering av grøt og besøk av nissen. Det blir invitert til dugnad 2 ganger i året, også her serverer barnehagen nydelig mat. Målet er å oppnå tillit og en gjensidig åpenhet ved å tilrettelegge for ulike måter å møtes på.

Personalet på Dalen vil være lydhør for foreldrenes innspill, og vil at foreldrene skal komme med sine forventninger, ønsker og tanker om barnehagens praksis på alle områder.

Vi i personalet kan også benyttes ved behov for hjelp og veiledning i oppdragerspørsmål, eller være behjelpelige med å henvise til andre hjelpeinstanser.

Foreldrne har i tillegg medvirkning på barnehagens virksomhet gjennom sine representanter i samarbeidsutvalget som også har representanter fra personalet og eiere.

FORELDRENE ER ALLTID VELKOMNE HOS OSS!