Pedagogisk satsingsområder

I henhold til Lov om barnehager er alle barnehager pålagt å arbeide etter Rammeplanen for barnehager. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementer i barnehagens virksomhet. Vi ønsker at Dalen barnehage skal være det beste for ditt barn, og setter hele tiden det enkelte barn i sentrum. Derfor er vår visjon: DALEN BARNEHAGE - DET BESTE FOR DITT BARN! For å kunne jobbe mot denne visjoner trenger vi virkemidler og elementer i det pedagogiske arbeidet vårt.

LEK:

Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. Lek er en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv. Det er en aktivitet for aktivitetens skyld.

I lek gjør barn mange erfaringer. De utforsker, prøver ut, får kunnskap og utvikler selvtillit. I temaheftet "Barns trivsel og medvirkning", står det at det å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen, og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært knyttet til deres lekekompetanse. Det er med andre ord svært mye læring som skjer i lek. Det er derfor viktig for oss å ha en dagsrytme som gir mye tid til lek, og vi voksne er opptatt av å utvikle et godt lekemiljø.

 

 

 

LÆRING:

Barnehagen skal være med på å skape et grunnlag for livslang læring. Vi vektlegger det enkeltes barns utgangspunkt for læring med tanke på alder, modning, familiesituasjon og andre ting som kan spille inn. 

Barn lærer gjennom det de opplever og erfarer. På Dalen gir vi barna gode opplevelser og et trygt læringsmiljø. Det å gi barna tro på seg selv, samt mestringsfølesle, la dem oppleve vennskap og tillit fra andre, vil gi dem trygghet som skaper grobunn for læring.

 

OMSORG:

Når et barn begynner i barnehagen, er det viktig for oss på Dalen at de blir møtt med trygghet og omsorg. Både barn og foreldre skal føle seg velkommen.

Rammeplanen for barnehager slår fast at personalet i barnehagen er forpliktet til å vise omsorg og skape trygghet og gode læringsvilkår for alle barn. Vi ønsker å skape et miljø som er preget av omsorg og støtte, og vi tror at barn selv må oppleve omsorg for å kunne gi omsorg til ander. Vi er opptatt av at omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen vår.

SOSIAL KOMPETANSE:

 Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre barn og voksne i ulike situasjoner. Det er balansen mellom omtanke for andre og ivaretakelsse av seg selv som utgjør selve kjernen i sosial kompetanse, og som gjør at denne kompetansen er svært kompleks.

I følge Rammeplan for barnehagen er ikke sosial kompetanse medfødt, og dermed utvikles den ikke av seg selv. På Dalen øver barna seg på hvordan de skal opptre i ulike situasjoner. Dette krever tilrettelegging og oppfølging av de voksne i barnehagen. Lek, humor, anerkjennelse og omsorg er viktige komponenter i Dalen barnehage, og det skaper et inkluderende sosialt liv i barnehagen.

 

KOMMUNIKASJON:

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna på Dalen skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. 

Språket er både verbalt, altså tale, og non-verbalt, kroppslig uttrykk. Språket er personlig og identitetsdannende og betyr mye for hvordan andre oppfatter deg.

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Arbeidet med å støtte barnas språktilegnelse er en sentral del av hverdagen her hos oss. Barna lærer når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. VI legger derfor til rette for barnas språkbruk i mange meningsfulle sammenhenger.

 

DANNING:

På barnehageområde har danning som begrep erstattet oppdragelse i barnehagelovens formålsparagraf og rammeplan.

Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt seg. Det er en prosess som skjer gjennom hele livet, og for at den skal kunne utvikle seg trenger man refleksjon. Gjennom danning overføres verdier, normer, tanker og handlings- og uttryksformer. Vi veileder barna og de trenes på å takle forskjellighet, følesemessig og intellektuelt.

 

FAGOMRÅDENE:

Barnehageloven sier at alle "barnehager skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelleområder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter." 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og hvert område vil sjelden opptre alene. Gjennom barnehagens opplegg vil flere områder være representert samtidig i hverdagsaktiviteter og turer.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver formulerer mål for hvert enkelt fagområde som går på arbeidet med å fremme barns utvikling og læring, samt presisering av personalets ansvar. VI jobber aktivt med alle fagområdene på Dalen, og arbeidet tilasses barnas alder, interesser, barnehgruppens sammensetning og andre forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmetoder, utstyr og organisering legges til rette med tanke på barnas ulike behov og modenhet. Alle skal få like muligheter til å øke utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.

De 7 fagområdene som barnehagen er forplktet til å jobbe med er:

  1. Kommunikasjon, språk og tekst.
  2. Kropp, bevegelse og helse.
  3. Kunst, kultur og kreativitet.
  4. Natur, miljø og teknikk.
  5. Etikk, religion og filosofi.
  6. Nærmiljø og samfunn.
  7. Antall, rom og form.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi i Dalen barnehage jobber med disse fagområdene, kan du lese om det i virksomhetsplanen vår.

VERDIER:

Dalen barnehage drives etter en utvidet kristen formålsparagraf, noe som medfører at vi vektlegger det kristne budskapet og verdigrunnlag som respekt, toleranse, ærlighet, rettferdighet, omsorg, medansvar og fellsskap.

I barnehagen jobbes det med å være romslige med hverandre, samtidig som vi har en grunnleggende tanke om å være en autoritativ voksen gjennom å arbeide med prosjektet Være sammen. 

Å møte barna med anerkjennede holding i hverdagen er viktig for oss voksne som rollemodeller. Vi møter hverandre med respekt - noe som videre lærer barna å vise respekt for andre. Åpne dialoger hvor vi samtaler med barnet, er viktig knutepunkt om det å være en anerkjennende voksen. Barnehagen er en arena hvor barna skal få utvikle seg der de er - og vi ønsker å legge til rette for at barnet får en menigsfylt hverdag med læringsrike opplevelser og erfaringer.

I tråd med Rammeplan for barnehager skal barnehagen møte barna med respekt og ha en anerkjennende voksenstil, noe som legger sterke føringer for hvordan barnehagen skal opptre i møte med hvert enkelt barn og voksne.